Gedragscode Stichting Jeugd & Jongeren Centrum Erp

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en deelnemers aan de activiteiten van de vereniging/stichting zijn niet eenduidig. De ene deelnemer vindt een aai over de bol prettig, een ander kind vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong) volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als vereniging/stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

 

De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.

3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.

4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.

7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.

8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

 

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

 

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld. 

 

Vertrouwenscontactpersonen

Waarom een vertrouwenscontactpersoon?

De stichting streeft naar optimale geestelijke en lichamelijke veiligheid voor jeugd en vrijwilligers, zodat iedereen zich thuis voelt binnen de stichting. Dat betekent dat we in een veilige omgeving moeten kunnen deelnemen aan evenementen en activiteiten en op een respectvolle manier met elkaar omgaan. De sfeer en omgangsvormen binnen de stichting moeten zodanig zijn dat er geen sprake is van agressie, bedreiging, belediging, mishandeling, pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, kwaadspreken over iemand zijn afkomst, huidskleur, geloof of seksuele voorkeur. Kortom: gedrag dat niet past binnen onze stichting en waar jij of een ander onder lijdt.

Als je met ongewenst gedrag te maken hebt, op of rond de activiteiten, is het handig om te weten waar je terecht kunt voor advies en hulp of gewoon een luisterend oor. Stichting JJC-Erp vindt dit belangrijk en daarom zijn er twee vertrouwenscontactpersonen. Een vrouw en een man, zodat je kunt kiezen met wie je het liefst in gesprek gaat.

 

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon is een onafhankelijk persoon die door het bestuur van Stichting JJC-Erp is aangesteld. Een vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag en hierover vertrouwelijk wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is er voor de kinderen, jongeren, vrijwilligers, begeleiders maar ook voor werkgroepen en het bestuur. Kortom, voor iedereen die op welke manier dan ook iets te maken heeft met de Stichting Jeugd en Jongeren Centrum Erp.

 

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

Zij luisteren naar jouw verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Maar gewoon even praten kan ook. Zij doen niets wat je niet weet. De vertrouwenscontactpersoon informeert jou, de klager, of de beschuldigde over de procedures en zoekt naar een bemiddelaar of verwijst naar een vertrouwenspersoon of hulpverlener. Ook kan de vertrouwenscontactpersoon helpen bij het indienen van een formele klacht.

Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenscontactpersoon onze stichting om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van ongewenst gedrag. Uiteraard is het gesprek vertrouwelijk en zonder jouw toestemming worden er geen verdere stappen ondernomen. De vertrouwenscontactpersonen bij Stichting JJC-Erp.

 

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen?

Bij de stichting zijn er twee vertrouwenscontactpersonen, zodat je kunt kiezen met wie je de situatie wil bespreken. Dit zijn:

  • Jill Bouw
  • Frans Scheepers

Bereikbaar op email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Hoe neem je contact op?

Je kunt de vertrouwenscontactpersonen aanspreken of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. contact met hen opnemen voor het maken van een afspraak als je te maken hebt met ongewenst gedrag of als je tijdens of na de activiteiten ontdekt dat iemand anders er onder lijdt.